Events Calendar

Stadtkirche: Musikalische Andacht zur Sterbestunde

Predigt: Pfarrer Alexander Garth
musikalische Leittung: Kantorin Heike Mross-Lamberti
Mitwirkende: Wittenberger Kantorei

Location Stadtkirche, Kirchplatz 20